You are currently viewing כיצד פועל הסכם ממון ואיך נערכים מראש?

הסכם ממון אינו מיועד רק לבני זוג עשירים או בעלי ממון, זהו הסכם שרצוי לכל זוג העומד להינשא לחתום עליו הסכם זה קובע ומעגן מראש הסדרים משפטיים באשר למדיניות הכלכלית שלכם ולאופן חלוקת כל הרכוש שלכם ביום סגריר.

בשנים האחרונות מסתמנת עלייה במספר הזוגות הנישאים שעורכים הסכמי ממון לפני הנישואים.
הסיבה יכולה להיות העובדה כי הזוגות מעוניינים להבטיח את שעתיד לקרות,
במיוחד מההיבט הכלכלי במקרה של פרידה או גירושין, וזאת בשל שיעור המתגרשים הגבוה בקרב זוגות ישראליים.
הסבר אפשרי נוסף, הוא עליית גיל הנישואין הממוצע,
וכבר יש להם קריירה והם צברו רכוש. וגם דבר זה מחייב לתת את הדעת לנושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג.

כיצד נהוג בחוק?

היה ולזוג אין הסכם ממון, והוא נישא לאחר ה-1.1.1974,
תחול עליהם ברירת המחדל המקובלת בחוק יחסי ממון לפיה כל הרכוש מחולק שווה בשווה בין בני הזוג,
למעט רכוש שנצבר בטרם הנישואין או שניתן במתנה או בירושה, ולרבות חובות שצבר אחד מבני הזוג,
אלא אם כן יוכיח בן הזוג השני שמדובר בחובות אישיים של בן הזוג.

 

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה הנערך בכתב בין בני זוג, בין שהם בוחרים להינשא ובין שמחליטים לחיות כידועים בציבור,
הצופה את העתיד ותפקידו להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה של גירושים באופן שונה מהקבוע בחוק.
ההסכם נוגע רק לרכוש קיים ולרכוש העתיד שיצטבר, בהסכם לא ניתן לקבוע בהם הסדרים הנוגעים למזונות או למשמורת על ילדים שטרם נולדו.
אין נוסח אחד גנרי וגורף של הסכם ממון המתאים לכל הזוגות,
אלא הוא משתנה ומותאם לפי הצרכים האינדיבידואליים של בני הזוג והמטרות שהם בחרו לעצמם.

 

כיצד נערך הסכם ממון?

ההחלטה על הסכם ממון צריכה להיות משותפת לשני הצדדים.
יש לא מעט סיפורים על בן זוג שכפה הסכם ממון בעייתי על הצד השני,
והשאיר אותו במצב כלכלי עגום.
הסכם ממון הוא הסכם רגיל בין צדדים אשר קובע את הזכויות והחובות בענייני ממון וכספים של כל אחד מהצדדים בעת סיום הנישואין.
ההסכם ייערך בכתב בלבד ויאושר בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.
ניתן לאשר הסכם שנחתם לפני הנישואין גם באמצעות רשם הנישואין או נוטריון, ובכפוף לתנאים הכתובים בחוק.
בזמן האישור מוודא בית המשפט כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את המשמעויות שלו וחתמו עליו מרצונם החופשי.
אישור ההסכם הוא תנאי מהותי ובלעדיו אין לו כל תוקף משפטי מחייב. המלצה – אל תנסחו בעצמכם הסכם ממון,
פנו לעורך דין המתמחה בהסכמי ממון ודיני משפחה על מנת לכתוב הסכם ממון ואישורו כנדרש בבית הדין.

מתי עורכים הסכם ממון?

את הסכם הממון מומלץ לערוך כל זמן שהאהבה קיימת ופורחת,
שאתם אוהבים ונאמנים אחד לשנייה כיוון שהסכם ממון,
במהלך הליך גירושין הוא הליך שונה לגמרי מאשר הסכם ממון בתחילת הזוגיות.

ואם לא הספקנו לערוך הסכם ממון לפני הנישואין?

ניתן לערוך הסכם ממון גם בזמן הנישואין,
לדוגמא כאשר היחסים מתחילים להתערער,
להיכנס לתוך משבר ובכוונת בני הזוג לקבוע מערכת רכושית שונה מזו הקבועה בחוק יחסי ממון.